Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Septime B.V

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Septime: Septime B.V.;
Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Septime een abonnementovereenkomst heeft gesloten.
Abonnement: de rechtsverhouding waarbinnen Septime zich verbindt om periodiek aan de abonnee informatie te leveren in een magazine, tegen een vooraf vastgestelde betalingsverplichting die op afgesproken tijdstippen door abonnee dient te worden voldaan.
Abonnementovereenkomst: de overeenkomst tussen Septime en abonnee betreffende een abonnement.
Domeinnaam: de unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door opdrachtgever binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden gekozen naam, gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.
Gebruikersnaam: de door Septime aan opdrachtgever toegekende identificatiecode, bestaande uit een cijfer en/of lettercombinatie waarmee opdrachtgever in combinatie met een wachtwoord toegang krijgt tot de door Septime te leveren digitale dienstverlening.
Informatiedragers: middelen, bestemd voor het vastleggen, bewerken of verveelvuldigen dan wel openbaar maken van gegevens, een en ander in de ruimste zin.
IP-Adres: het unieke nummer, bestaande uit vier reeksen cijfers, die op het Internet worden gebruikt voor het identificeren van machines en/of een locatie.
Netwerk: het door Septime gebruikte computer-en communicatienetwerk met bijbehorende diensten, geleverd door providers aan Septime.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Septime opdracht verstrekt tot het leveren of vervaardigen van producten dan wel het verrichten van diensten of werkzaamheden.
Provider: leverancier krachtens overeenkomst, aan Septime van capaciteit en/of netwerkdiensten op een netwerk.
Webhosting: het bieden van de mogelijkheid aan opdrachtgevers om zich op Internet te presenteren.

Artikel 2. Toepassing van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Septime en Opdrachtgever waarop Septime deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover partijen daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken.
2. Afspraken met haar personeel binden Septime niet tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
3. Waar in deze voorwaarden sprake is van schriftelijke communicatie, wordt daaronder mede begrepen communicatie met elektronische middelen.
4. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk ter zijde gesteld.
5. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit met Septime gesloten overeenkomsten, kunnen door Opdrachtgever niet dan met toestemming van Septime worden overgedragen.
6. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
7. Indien zich tussen Septime en Opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes
1. Tenzij anders vermeld, zijn aanbiedingen van Septime vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Septime desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen.
2. Bij een samengestelde offerte geldt de prijs uitsluitend voor de in die offerte beschreven samenstelling. Er bestaat voor Septime geen verplichting de samengestelde prijs verhoudingsgewijs voor een gedeelte van de offerte te laten gelden, noch geldt de prijs automatisch voor nabestellingen.
3. Alle door Septime opgegeven prijzen zijn exclusief BTW., (voor zover van toepassing) verpakkings- en verzendkosten en/ of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Materiaal dat op ondeugdelijke wijze wordt aangeleverd en dat Septime tot meer werkzaamheden noodzaakt dan bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, kan aanleiding zijn tot verhoging van de overeengekomen prijs.
5. Bij de aanbieding meegezonden documentatie-materiaal is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt Septime niet.
6. Septime behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechtelijke aanspraken voor op de door Septime bij de aanbieding verstrekte documentatie. Dit materiaal zal niet aan derden mogen worden verstrekt. Het zal slechts mogen worden aangewend in het kader van de desbetreffende opdracht.

Artikel 4 Opdrachten
1. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Septime is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Septime kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Septime heeft het recht een (aanbod tot een) opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3. Voor het verstrekken van een opdracht tot het plaatsen van een advertentie geldt dat Septime -ook bij een lopend contract- is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties te weigeren dan wel de plaatsing op te schorten zonder dat dit tot schadeplichtigheid van Septime kan leiden. Weigering of opschorting kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling of evidente strijd met de eigen belangen van Septime.
4. De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Septime ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Septime zijn bevestigd.
5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
6. Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Septime eerst na schriftelijke acceptatie.
7. Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
8. Septime behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
9. Indien een opdracht tot levering of tot verrichting van een dienst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
10. Bij dienstverlening in fasen is Septime gerechtigd de aanvang van de diensten voor de volgende fase op te schorten totdat opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Annuleringen
1. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste vier maanden tenzij de overeenkomst nog geen jaar heeft geduurd, in welk geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
2. In geval van opzegging door opdrachtgever, welke niet aan Septime is toe te rekenen en door haar is geaccepteerd, zijn alle door Septime ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door Septime ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 6. Levering/ uitvoering van de opdracht
1. Alle leveringen/dienstverlening worden/wordt geacht te zijn geschied te s’-Heerenberg.
2. Septime is gerechtigd meer dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren bij speciaal voor de Opdrachtgever vervaardigde en/of als zodanig duidelijk kenbare zaken. Een 10% minder geleverde hoeveelheid van dit soort producten zal Septime niet verplichten tot bijlevering.
3. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor partiële dienstverlening.
4. Opdrachtgever is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
5. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van Opdrachtgever. Alle aanvullende kosten die hiervan het gevolg zijn, waaronder in ieder geval opslagkosten, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7. Levertijd
1. Door Septime opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtgever Septime schriftelijk in gebreke te stellen en Septime een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De levertijd vangt aan vanaf de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging. Indien er voor de verwerking van de overeenkomst bepaalde gegevens nodig zijn, vangt de levertijd eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Septime zijn.

Artikel 8. Technische eisen, enz.
1. Indien de in Nederland te leveren producten buiten Nederland moeten worden gebruikt is Septime er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren producten voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de producten moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door Opdrachtgever aan de te leveren producten worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst door Opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 9. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Septime een model, monster of voorbeeld is getoond dient dit slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het model, monster of voorbeeld.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
In de volgende gevallen is Septime bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Septime schadevergoeding te vorderen:
1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Septime omstandigheden ter kennis komen die Septime goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, hier is in ieder geval doch niet uitsluitend sprake van wanneer:
• opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
• faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;
• het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
• een (buitengerechtelijk) akkoord wordt aangeboden;
• op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever (conservatoir) beslag wordt gelegd;
• de artikel 20.10 bedoelde situatie (misbruik van Webhosting diensten/programmatuur) zich voordoet.
2. indien Septime Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie;
3. indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Septime zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/ of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

Artikel 11. Garantie
1. Septime garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabrikagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.
2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabrikagefout vertoont heeft Opdrachtgever recht op herstel van het product. Septime kan ervoor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product onmogelijk is.
3. Garantie is uitgesloten indien niet tot genoegen van de Septime is aangetoond dat enig geconstateerd gebrek is ontstaan als gevolg van fouten in de constructie, gebrekkige afwerking en/of het gebruik van ondeugdelijk materiaal.
4. Opdrachtgever heeft geen recht op garantie indien en voor zover hij jegens Septime zijn verplichtingen niet nakomt. Opdrachtgever wordt niet van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens de Septime ontheven, door het (beweerdelijk) niet nakomen van de garantieverplichtingen van Septime.
5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product gegeven wordt.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt terzake van vorderingen tot betaling van alle door Septime aan Opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of in het kader van de levering verrichte werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomsten.
2. De door Septime geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Opdrachtgever is niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op de vestigen.
3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat hij zulks niet zal doen is Septime gerechtigd de afgeleverde producten bij Opdrachtgever of derden die de zaak voor Opdrachtgever houden weg te (doen) halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 procent van het door hem verschuldigde bedrag per dag dat hij medewerking weigert.
4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de waardevermindering van de gerevindiceerde zaken.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Septime zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen
1. Opdrachtgever dient de gekochte producten bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten;
– of de juiste producten zijn geleverd;
– of de geleverde producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het hetgeen overeengekomen;
– of de geleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Septime.
3. Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
4. Indien Septime een gebrek aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren c.q. de opdracht opnieuw uit te voeren, hetzij de opdrachtgever alsnog in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.
5. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Septime worden geretourneerd.
6. Het recht op reclame vervalt wanneer de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen/doen nemen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd/heeft doen leveren, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 14. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Septime afgegeven prijzen;
– in Euro´s
– exclusief BTW
– op basis van door Septime gehanteerde minimum hoeveelheden
– exclusief transportkosten
2. Indien Septime met Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Septime niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Septime kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins nietvoorziene omstandigheden.
3. Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, mits schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van onze desbetreffende mededeling. Een ontbinding als voormeld geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 15. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op een door Septime aan te geven wijze.
2. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Septime en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Septime onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Septime moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100,-.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Septime is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming haar verbintenissen jegens Opdrachtgever. De nakoming van de verplichtingen van Septime uit garantie zoals omschreven in artikel
11 geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij er aan de kant van Septime, of haar ondergeschikten, sprake in van opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van Septime is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Septime in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Septime aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Septime beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Septime, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming rederlijkerwijs niet van Septime kan worden verlangd. Onder overmacht worden ondermeer (doch niet uitsluitend) verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, gebrek aan personeel, belemmerde of gesloten aanvoer te land, te zee of in de lucht, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Septime ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Dezelfde omstandigheden betreffende door Septime ingeschakelde leveranciers of door Septime ingeschakelde deskundigen vallen eveneens onder deze bepaling.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Septime opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Septime niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Septime bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Grafische dienstverlening
1. Grafische dienstverlening zal geschieden op basis van een door Septime met de opdrachtgever overeen te komen uurtarief.
2. Opdrachtgever is verplicht de door hem ontvangen zetdruk of andere proeven op fouten en gebreken te controlen en deze omgaand gecorrigeerd of goedgekeurd aan Septime terug te zenden.
3. Een overeenkomst tot het vervaardigen van een periodieke uitgave geldt voor onbepaalde tijd. Beëindiging kan slechts plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van 24 maanden, bij uitgaven die minstens vier maal per jaar verschijnen; een opzegtermijn van 12 maanden geldt bij een lagere verschijningsfrequentie.
4. Septime behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen en schetsen, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
5. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, tekeningen en schetsen slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
6. Opdrachtgever garandeert Septime dat de aan Septime ter vervulling van haar opdracht verstrekte zaken, welke vatbaar zijn voor intellectueel eigendomsrecht, ter volledige beschikking van opdrachtgever staan en geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
7. Indien met betrekking tot bovenstaande rechten twijfel bestaat is Septime gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat, uitsluitend ter beoordeling van Septime, is komen vast te staan dat van inbreuk op intellectueel eigendomsrecht van derden geen sprake is.

Artikel 19. Abonnementen
1. De voorwaarden zoals omschreven in dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de Abonnementsovereenkomst. De overige hoofdstukken in deze Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van kracht. Bij een eventuele tegenstrijdigheid van toepasselijke voorwaarden prevaleren de voorwaarden in het onderhavige hoofdstuk.
2. De abonnementovereenkomst kan zowel mondeling, schriftelijk als via de website worden afgesloten.
3. Septime is zonder opgaaf van reden gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een abonnementovereenkomst te weigeren.
4. Septime is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de uitgave naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij Septime ervoor zorg draagt dat het magazine ook na wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding zal blijven staan tot het abonnementstarief.
5. Afsluiten van een nieuwe abonnementovereenkomst kan gedurende het hele jaar. Het abonnement zal ingaan met het eerstvolgende te verschijnen nummer na bevestiging van zowel Septime als abonnee.
6. Het abonnement wordt na de afloop van het (eerste) jaar stilzwijgend voor onbepaalde tijd tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs verlengd.
7. Het abonnement kan op ieder moment worden opgezegd. Het eerstvolgende nummer na ontvangst van de opzegging wordt dan nog opgestuurd. Het resterende abonnementsgeld wordt onder inhouding van € 5,- administratiekosten teruggestort.
8. Septime kan de prijzen van het abonnement jaarlijks eenzijdig aanpassen. De prijswijziging wordt tenminste twee maanden voor het intreden aangekondigd in het desbetreffende magazine.
9. De prijsverhoging voor abonnees gaat in na het verstrijken van de lopende abonnementsperiode waarover reeds is betaald.
10. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
11. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn. Deze termijn loopt te allen tijde af op de 21e dag na factuurdatum.
12. Ieder abonnement op een magazine wordt door Septime afzonderlijk gefactureerd aan abonnee, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
13. Indien betalingsachterstand ontstaat, is Septime gerechtigd (verdere) verzending van de magazines op te schorten. Opschorting van het abonnement zal nimmer tot gevolg hebben dat abonnee ontheven is van zijn contractuele (betalings)verplichtingen.
14. Het uitblijven van een factuur leidt niet tot verval van enig recht. Septime mag binnen twaalf (12) maanden na toezending van de factuur aan abonnee, ongeacht of de factuur reeds is voldaan, onjuistheden of andere gebreken in de factuur herstellen, en de factuur conform debiteren of crediteren.
15. Bij verhuizing dient u minimaal drie weken voor betreffende datum uw nieuwe adres door te geven Vermeld in uw correspondentie uw oude en uw nieuwe adres en tevens de ingangsdatum dat u het magazine op het nieuwe adres wilt ontvangen.
16. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan Septime gemeld te worden.

Artikel 20 Webhosting
Overeenkomst tot webhosting

1. Een overeenkomst tot Webhosting heeft een looptijd van 12 maanden, tenzij daarin anders is vermeld. Na afloop van deze termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een periode van 3 maanden.
2. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst tot Webhosting op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn. Opzegging door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
3. Septime heeft het recht de aansluiting van opdrachtgever zonder nadere kennisgeving te beëindigen indien opdrachtgever gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vier maanden geen gebruik heeft gemaakt van de in het kader van de Webhosting verleende diensten.
4. Indien ten tijde van of terstond na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat het voor Septime fysiek of technisch onmogelijk is een of meer van de gevraagde Webhosting-diensten te leveren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden.
5. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Septime, ondanks een ingebrekestelling van de opdrachtgever waarin Septime een redelijke termijn tot nakoming is geboden, tekortschiet in haar verplichting tot levering van één of meer in de overeenkomst genoemde diensten. Bij ontbinding op grond van dit artikellid heeft opdrachtgever uitsluitend recht op restitutie van de reeds betaalde gelden voor nietgeleverde diensten.
6. Gedurende de tijd waarin opdrachtgever in verzuim verkeert heeft Septime het recht om op verzoek van opdrachtgever aangevraagde domeinnamen vrij te geven, zulks ongeacht de rechten welke opdrachtgever op deze domeinnamen zou kunnen doen gelden.

Levering van webhosting diensten

7. Septime zal met de nodige zorgvuldigheid de overeengekomen Webhosting diensten verlenen aan opdrachtgever. Septime draagt zorg voor de beschikbaarheid van de diensten, waarbij Septime zich tot het uiterste zal inspannen om optimale beschikbaarheid te bieden. Septime garandeert niet dat de telefoon-of kabelverbinding en/of andere verbindingen optimaal gebruik en toegang bieden.
8. Septime staat niet in voor geschiktheid van diensten voor het doel dat opdrachtgever voor ogen heeft, ongeacht of dit doel aan Septime is kenbaar gemaakt.
9. Naast de levering van de Webhosting diensten biedt Septime aan opdrachtgever de mogelijkheid om op werkdagen van 09:00 tot 21:00 uur ( deze openingstijden kunnen worden gewijzigd door Septime) gebruik te maken van de Septime helpdesk. Deze is te bereiken via e-mail en telefoon. Voor deze service berekent Septime geen afzonderlijk tarief. De kosten om de helpdesk te bereiken zijn voor rekening van opdrachtgever.
10. Onverminderd de opschortingsmogelijkheden zoals opgesomd in artikel 10 is Septime gerechtigd de dienstverlening zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken indien zij aanwijzingen heeft, dat misbruikt is of wordt gemaakt van de diensten en/of programmatuur, ongeacht of dit misbruik aan opdrachtgever te wijten is.
11. Indien zich een storing voordoet in de dienstverlening dient opdrachtgever deze storing zo spoedig mogelijk te melden aan Septime, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. Meldingen kunnen telefonisch ( 09:00 tot 21:00 uur) of per sms aan het storingsnummer worden doorgegeven of per e-mail ( 09:00 tot 17:00 uur) worden gedaan.
12. Tenzij in de overeenkomst afwijkend is bepaald, garandeert Septime niet dat de diensten zonder interruptie zullen plaatsvinden en/of dat de diensten foutloos zullen zijn.
13. Septime, een van haar providers en/of hulppersonen kan/kunnen ten behoeve van, onder meer de instandhouding, verbetering, reparatie en onderhoud van de diensten tijdelijk (een deel van) de diensten buiten gebruik stellen. Septime zal – indien mogelijk – opdrachtgever vooraf van dergelijke interrupties in de serviceverlening op de hoogte stellen.

Verplichtingen van opdrachtgever

14. Tenzij anders overeengekomen, dient opdrachtgever zelf te zorgen voor apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur teneinde Septime in staat te stellen de diensten te verlenen. Opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen die noodzakelijk zijn om de diensten te verlenen.
15. Opdrachtgever is verplicht zaken die door Septime aan opdrachtgever geleverd zijn onder zich, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Septime de van toepassing zijnde polis overleggen.
16. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn webpagina.
17. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten waarvan kan worden aangenomen dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Septime en/of overige Internet gebruikers – dit naar het oordeel van Septime – zouden kunnen hinderen.
18. Het is opdrachtgever niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde, gedragscodes (bijvoorbeeld Netiquette) de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aan Septime of aan derden toegebrachte schade, veroorzaakt door handelen door opdrachtgever in strijd met dit artikel.
19. Het is opdrachtgever niet toegestaan om programmatuur te kopiëren, anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. Opdrachtgever mag aan de programmatuur, alsmede aan de door opdrachtgever vervaardigde back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Septime.
20. De gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik ervan is slechts toegestaan aan opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan de gebruikersnaam aan derden kenbaar te maken, of derden onder de gebruikersnaam van opdrachtgever van de diensten gebruik te laten maken.

Programmatuur en rechten van intellectuele eigendom; eigendomsvoorbehoud

21. Septime verleent aan opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare (sub) licentie ten aanzien van de resultaten van diensten, van materialen of programmatuur, die opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst en/of het gebruik van de diensten zal gebruiken. Bij opdrachtgever zullen geen rechten van intellectuele eigendom berusten. Kosten verbonden aan het vastleggen van de verleende (sub) licentie in enig register zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze verstrekt hierbij een onherroepelijke volmacht aan Septime om de verleende ( sub) licentie voor zover noodzakelijk in enig register vast te leggen.
22. Aan opdrachtgever wordt voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusieve en niet-overdraagbare ( sub) licentie verstrekt met betrekking tot de programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. Opdrachtgever gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorende bij de programmatuur en de documentatie.
23. Opdrachtgever zal zich onthouden van verveelvoudigdiging en/of openbaarmaking en/of verspreiding van de programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de diensten en voor back-up doeleinden. Bij het maken van back-ups zou opdrachtgever alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.
24. Opdrachtgever zal zich onthouden van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) programmatuur en/of enige merken, copyright notices of andere aanduidingen.
25. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en/of de daarbij behorende gebruikersdocumentatie aan derden ter beschikking te stellen of door derden te laten gebruiken.
26. Alle door Septime geleverde en binnen het kader van de Webhosting overeenkomst ter beschikking te stellen zaken blijven eigendom van Septime totdat opdrachtgever de in de overeenkomst genoemde verplichtingen is nagekomen. Opdrachtgever is niet bevoegd om zonder voorafgaande toestemming van Septime zaken te vervreemden of te bezwaren zolang het eigendomsvoorbehoud van Septime van kracht is.

Bijzondere aansprakelijkheidsregeling en vrijwaring bij Webhosting

27. Het onderstaande laat hetgeen gesteld in artikel 16 onverlet.
28. Tenzij partijen bij de overeenkomst anders hebben bepaald, is Septime niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit handelingen, verricht middels een dienst met derden door of vanwege opdrachtgever of diens apparatuur of door derden via het netwerk of de diensten van opdrachtgever.
29. Septime is niet aansprakelijk voor het verlies van opdrachtgever op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam van opdrachtgever tussentijds door derden is aangevraagd en/of verkregen, indien dit te wijten is aan een omstandigheid als genoemd in artikel 20.6.
30. Tenzij partijen bij de overeenkomst anders hebben bepaald zal opdrachtgever de volgende partijen vrijwaren ter zake van, en hen schadeloos stellen voor alle kosten en schade voortvloeiend uit een aanspraak van een derde, inhoudende dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten:
° Septime;
° de door Septime ten behoeve van de Webhosting ingeschakelde derden;
° de Stichting Internet Domein Registratie Nederland;
° de bestuursleden van deze stichting;
° indien van toepassing, een ander registratiekantoor overeenkomstig de door hen gehanteerde voorwaarden en de wetgeving waaraan dit registratiekantoor onderworpen is.
31. Tenzij partijen bij de overeenkomst anders hebben bepaald en slechts indien Septime programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, vrijwaart opdrachtgever Septime tegen alle aanspraken van de leverancier van de programmatuur, de ontwikkelaar van de programmatuur of van derden, die voortvloeien uit een overtreding van de bij de programmatuur behorende ( sub) licentievoorwaarden.
32. Opdrachtgever vrijwaart Septime voor alle schade die Septime lijdt als gevolg van aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik door opdrachtgever van de door Septime geleverde diensten,of die door middel van de apparatuur van opdrachtgever zijn veroorzaakt.
33. Opdrachtgever vrijwaart Septime voor alle schade die zij lijdt als gevolg van aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de diensten door andere derden die ofwel in een contractuele relatie staan tot opdrachtgever ofwel die zich met gebruikmaking van apparatuur, netwerk of diensten van opdrachtgever toegang hebben verschaft tot apparatuur, diensten of netwerk, of van apparatuur, diensten of netwerk van de genoemde derden.
34. Het gebruik van diensten waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is kan onder meer bestaan uit de inhoud van een webpagina die op een server van Septime staat, het hebben van een verboden “deeplink” naar een webpagina, spamming, het (doen) verspreiden van kinderporno, het (doen) verspreiden van computervirussen, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, databank rechten of het schenden van de rechten van privacy.

Domeinnamen en IP-Adressen

35. Het in dit artikel bepaalde geldt indien partijen zijn overeengekomen dat Septime voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of een IP-adres.
36. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Septime vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
37. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de schriftelijke bevestiging van de zijde van Septime, inhoudende dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
38. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van opdrachtgever en deze is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Ingeval de registratie plaatsvindt als “Particuliere Domeinnaamregistratie”, zijn de bepalingen van artikel 22 van toepassing.
39. Het staat opdrachtgever te allen tijde vrij de domeinnaam te verhuizen.

Artikel 21. Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding
1. Partijen verplichten zich alle informatie die zij van elkaar hebben verkregen geheim te houden, een en ander met inachtneming van de bepalingen in artikel 22 inzake persoonsgegevens.
2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Septime gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Septime zich ter zaken niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Septime niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige ontstane schade.

Artikel 22. Persoonsgegevens
1. Opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van, en op te nemen in een database die Septime aanlegt in het kader van haar eigen dienstverlening alsmede ten behoeve van direct marketing doeleinden door anderen dan Septime, met dien verstande dat de marketing alleen betrekking zal hebben op branche gerelateerde producten.
2. Septime zal de gegevens opslaan en verwerken conform de geldende wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.
3. Septime zal opdrachtgever op diens verzoek te allen tijde inzage verlenen in de gegevens die over opdrachtgever in het databestand van Septime worden bewaard.
4. Septime zal de gegevens van de opdrachtgever op diens verzoek uit de database (doen) verwijderen.

Artikel 23. Partiële nietigheid
Indien een of meer bepalingen uit deze overeenkomst met Opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 24. Geschillenbeslechting
De (kanton)rechter in Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Septime het recht haar Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 25. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Septime en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 26. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.
Opgemaakt en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland op 07-februari 2011.

Kennispartners

knowledge partners